Pomona, CA United States
Sunday September 27th 2009