Pomona, CA United States
Thursday October 21st 2010