Thursday October 6th 2011
Wichita, KS United States